Kpskc.lt kolektyvas

            Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras (toliau – PŠKC) – Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinė švietimo įstaiga, įsteigta 1999 m. spalio 21 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 191. PŠKC veiklos pradžia – 1999 m. gruodžio 1 d. 2011 m. kovo 17 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-66 patvirtinti Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro nuostatai (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T2-158 redakcija).

            PŠKC yra kvalifikacijos tobulinimo institucija. Asmenims, išklausiusiems pasirinktų programų kursą, įvykdžiusiems šių programų reikalavimus, išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Įmonės kodas: 195175552

PŠKC MISIJA, VIZIJA, TIKSLAI

VIZIJA
Moderni, informacinė, metodinė pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucija, teikianti kokybiškas edukacines paslaugas, besiorientuojanti į regiono ir šalies poreikius, infrastruktūros kaitą bei švietimo sistemos aktualijas.

MISIJA
Kurti modernų kvalifikacijos tobulinimo ir pedagoginės patirties sklaidos centrą. Tenkinti pedagogų profesinius, intelektualinius ir kultūrinius poreikius.

VEIKLA

 • Kvalifikacijos tobulinimo renginių (seminarų, kursų, paskaitų, parodų, konferencijų, stažuočių, edukacinių išvykų-seminarų, atvirų pamokų/veiklų, konsultacijų, metodinių dienų, praktikumų, supervizijų, mini mokymų, forumų) organizavimas
 • Gerosios patirties sklaida
 • Metodinės veiklos koordinavimas
 • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos koordinavimas
 • Pagalbos rengiantiems mokomąją ir metodinę medžiagą teikimas, konsultavimas
 • Informacijos apie renginius, konkursus, projektus sklaida
 • ES projektų, bendrų projektų su kitomis institucijomis rengimas ir vykdymas
 • Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių veiksmingumo, jų poveikio darbo kokybei tyrimas
 • Kultūrinės, leidybinės ir kitokio pobūdžio švietėjiškos veiklos organizavimas;
 • Informacinių duomenų aplinkų (internetas, edukacinis bankas ir kt.) palaikymas ir tobulinimas
 • Miesto švietimo įstaigų aprūpinimas metodine medžiaga

                  PŠKC savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, PŠKC veiklos nuostatais.

“Vienintelis išmintingas būdas mokyti žmones – rodyti jiems pavyzdį.”
A. Einšteinas
Nobelio premijos laureatas
Back to top